Výuka

Výuka probíhá jednou týdně ve skupinách od 4 do 8 studentů, trvá 45 minut. Výuka neprobíhá během školních prázdnin či o státních svátcích. V případě nemoci lektora, či pro jeho nepřítomnost je výuka nahrazena. Pokud počet studentů ve skupině klesne pod 3, EDUclub má právo skupinu uzavřít. Pokud bude student soustavně narušovat výuku ve skupině, Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu bez upozornění.

Školné

Školné je uváděno za celý školní rok, v případě souhrnné platby do konce pololetí nebo šk. roku, je výše školného snížena o 5%

Pokud si zákazník zúčastňuje více celoročních výukových programů EDUclubu, získává slevu ve výši 5% ze školného. Slevy je možné sčítat.

Školné se platí na účet 2500829279 / 2010 s uvedením variabilního symbolu pro předepsanou platbu.

V případě prodlení platby školného může být vymáhána pokuta ve výši 150,- Kč za každých, byť započatých 10 dní. Zaplacené školné se nevrací.

Studijní materiály

Poskytovatel dodává studentům studijní materiály odpovídající jejich úrovni výuky. Jedna sada materiálů obvykle odpovídá 1 školnímu roku studia. V závislosti na rychlosti konkrétní skupiny, může být doba studia kratší nebo delší. Cena za jednu sadu studijních materiálů je závislá na kurzu a je splatná při jejich převzetí.

Považujeme za důležité Vás upozornit na to, že pravidelné poslouchání a sledování audiovizuálních materiálů je považováno za nedílnou součást produktu a úspěchu v učení.

Náhradní hodiny

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí. Absenci je možné omluvit v klientské sekci EDUclub.cz
Omluvení absence je možné nejpozději do 8:00 h v den konání lekce.

Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá vždy do konce trvání kurzu (většinou konec školního roku), přičemž minimální doba trvání smlouvy je 5 vyučovacích měsíců, počítáno od první lekce. Ukončení smlouvy je možné pouze ke konci ledna nebo června (konec šk. pololetí) v klientské sekci EDUclub.cz

EDUclub si dále vyhrazuje právo okamžitě ukončit smluvní vztah s klientem, jehož školné není zaplaceno včas. Toto rozhodnutí bude klientovi oznámeno písemně, nicméně EDUclub má i nadále právo na plné školné pro dobu minimálního trvání kontraktu. EDUclub si dále vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem, jež systematicky ruší ostatní při výuce, ničí zařízení výukového centra či jiným závažným způsobem narušuje chod výukového centra, či výuku v něm. V tomto případě budou rodiče kontaktováni lektorem a bude dána možnost nápravy situace.

Rodiče vždy předávají dítě lektorovi centra a ihned po ukončení výukové lekce si dítě opět převezmou. Lektoři v žádném případě neodpovídají za děti, jejich chování a aktivity mimo výuku. Toto se vztahuje i na pobyt dětí ve výukovém centru.

Úprava cen kurzovného

Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny školného od začátku školního roku, přičemž musí objednatele informovat o změně školného alespoň 1 měsíc před začátkem školního roku. Objednatel má v takovém případě právo odmítnout takové úpravy školného a smluvní vztah ukončit.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Objednatele i Studenta budou použity výhradně v souladu s „Informační doložkou dle GDPR“, která je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Doplňky a dodatky ke smlouvě

Další dodatky, doplňky k této smlouvě o výuce jsou možné pouze v psané formě. Pokud jeden článek této smlouvy pozbude platnosti, ostatní v platnosti zůstávají. V tomto případě se obě strany musí shodnout na náhradním znění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO JEDNORÁZOVÉ AKCE A TÁBORY

Čas a místo konání akce

je vždy specifikováno v popisu akce nebo tábora.

Rezervace a platba za akci

Rezervace účasti na akci nebo táboře je možná přes eshop EDUclub. V případě táborů je pro závaznou rezervaci potřebná úhrada zálohy, její výše a termín je vždy uvedený v popisu tábora.

Cenu za jednorázovou akci nebo tábor najdete v hlavičce akce hned pod jejím názvem, případná sleva pro studenty našich pravidelných kurzů je uvedená v detailním popisu. Účet pro platbu účastnického poplatku za jednorázovou akci nebo tábor je 2500829279 / 2010, do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka a akci.

Storno podmínky

V případě zrušení akce nebo tábora ze strany poskytovatele (EDUclub), vracíme účastníkům zaplacený účastnický poplatek v plné výši.

Cena za akci nebo tábor nezahrnuje pojištění storna ze strany účastníka. V případě zájmu doporučujeme sjednání vhodného produktu u některé z komerčních pojišťoven.

V popisu akce nebo tábora mohou být specifikovány další rozšiřující možnosti pro řešení storna.

POSKYTOVATEL SLUŽEB

Poskytovatelem výukových programů EDUclub je Anglický klub s.r.o.

Unable to read published form data
Unable to read published form data